KIO 119/18

Sposób poprawienia musi być oczywisty – nie budzący obiektywnie wątpliwości. Tak Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w sprawie KIO 119/18: ” Izba zwraca uwagę, [...]

KIO 115/18

Z treści przepisu art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp nie wynika bowiem obowiązek wezwania do złożenia wyjaśnień w każdym przypadku, w którym cena oferty jest niższa [...]

KIO 114/18

W aktualnym stanie prawnym nie ma zobowiązania do przedstawiania dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia z datą sprzed składania ofert lub nawet z datą [...]

KIO 112/18

Odwołujący z prawidłowo ustalonych okoliczności faktycznych wyciąga nieodpowiednie wnioski w oparciu o wybiórczo potraktowane przepisy Kodeksu cywilnego. Tak Krajowa Izba [...]

KIO 111/18

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest nie tylko podać punktację przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert ale także podać [...]

KIO 109/18

W przypadku zamówień obronnych obowiązujący obecnie stan prawny odpowiada zatem zasadom, jakie obowiązywały w odniesieniu do wszystkich zamówień przed nowelizacją z 2016 [...]

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626