Pytania i odpowiedzi

Jakie wymagania sprzętowe stawia platforma zamawiacz.pl ?

Platforma zamawiacz.pl wymaga tylko posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby posiadania własnego serwera z uwagi, iż wszystkie dane znajdują się w naszym GaMP Data Center. Takie rozwiązanie zapewnia stały dostęp do danych i ich bezpieczeństwo. Do przeprowadzania postępowań powyżej 30.000 Euro każdy użytkownik zamawiającego powinien posiadać kwalifikowany podpis.

Czy zamawiacz.pl jest darmową platformą ?

Platforma zamawiacz.pl jest darmowa dla wykonawców w zakresie przewidzianym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Pakiet – WYKONAWCA PODSTAWOWY). Dodatkowe funkcje są dla wykonawców odpłatne.  Dla zamawiających przewidziano 3 różne pakiety odpłatne w zależności od ich potrzeb. Zamawiający mogą bezpłatnie testować i używać Pakiet – ZAMAWIAJĄCY STARTOWY w ograniczonym okresie przez okres 6 miesięcy. Więcej informacji w zakładce CENNIK.

Po co platforma zamawiacz.pl skoro MC i UZP buduje darmową platformę ?

Platforma zamawiacz.pl nie konkuruje z darmową platforma, która będzie realizowana w partnerstwie Urzędu Zamówień Publicznych z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach projektu. Rządowa platforma elektronicznych zamówień publicznych nie będzie spełniała wszystkich wymagań stawianych przez przepisy prawa. Tak więc razem te platformy stworzą całość. Więcej informacji o projekcie rządowym w zakładce PROJEKT MC i UZP.

Czy moduły platformy zamawiacz.pl dublują się z modułami platformy MC i UZP ?

Jedynie moduły Aukcji i Licytacji są przewidziane zarówno na platformie zamawiacz.pl jak i platformie MC i UZP. Naszym celem nie jest konkurowanie a jedynie uzupełnianie platformy rządowej tak aby zamawiający otrzymali narzędzia pozwalające na realizowanie całości zadań jakie przed nimi stoją.

Czy platforma zamawiacz.pl wymaga stosowania kwalifikowanego podpisu ?

Dla postępowań pow. 30.000 Euro wymagany jest kwalifikowany podpis. Zgodnie z zapisem art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem.

Czy będę musiał przesyłać całość dokumentów do UZP do dnia otwarcia ofert ? Co będzie po otwarciu ofert ? Gdzie będą przechowywane dokumenty ?

Ogłoszenie o zamówieniu będzie nadal umieszczane w BZP lub TED.  Ogłoszenie z BZP lub TED zostanie pobrane automatycznie do naszej platformy. Również zmiany ogłoszeń pojawią się automatycznie na naszej platformie po pobraniu z BZP lub TED. Rozpocznie się postępowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zostanie umieszczony SIWZ z załącznikami, jak również pytania i odpowiedzi do SIWZ, jeżeli wystąpią. Oferty wykonawcy będą składali na platformie UZP w module przyjmowania zaszyfrowanych ofert. W dniu i godzinie otwarcia nasza platforma pobierze oferty z UZP po czym nastąpi ich otwarcie. Na razie wiadomo, że do Centralnego Repozytorium Danych przy UZP będzie przekazywane informacje z otwarcia ofert oraz protokóły z postępowań. Po otwarciu ofert na naszej platformie będzie przebiegać nadal elektroniczne postępowanie:  wezwania do uzupełnień, wyjaśnienia treści ofert, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny itp. Po podpisaniu umowy lub unieważnienia postępowania na naszej platformie dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Oczywiście można będzie pobrać swoje wszystkie dokumenty postępowania w celu ich zarchiwizowania na własnym komputerze/serwerze. W momencie kiedy UZP udostępni szczegóły działania swojej platformy, informacją tą podzielimy się niezwłocznie w zakładce FAQ.

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626