Plany postępowań

Zakres funkcjonalny

 • Możliwość sporządzania planu postępowań o którym mowa w art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Możliwość edycji, skasowania planu postępowań
 • Możliwość przeglądania planów postępowań w różnym porządku sortowania i filtrowania
 • Pany postępowań są sporządzane w ujęciu rocznym
 • Plany postępowań zawierają przedmiot zamówienia, kod CPV, rodzaj zamówienia, przewidywany tryb lub inne procedury udzielania zamówienia, orientacyjną wartość zamówienia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
 • Moduł plan postępowań daje możliwość archiwizacji danych, jak również posiada funkcję wystawienia potwierdzenia jego sporządzenia w celu udowodnienia przed organami kontroli

Korzyści

 • Możliwość sporządzania planów postępowań na platformie zamawiacz.pl w ramach posiadanego pakietu bez angażowania własnych stron internetowych
 • Duża funkcjonalność modułu (wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, analizy)
 • Wszystkie plany postępowań zamawiających w jednym miejscu ułatwieniem dla wykonawców
 • Transparentność i czytelność przekazywanych informacji
 • Oprócz jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz innych państwowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, plany postępowań mogą sporządzać na platformie również inni zamawiający
 • Informacje z planów postępowań są bezpieczne w chmurze GaMP Data Center

Elektroniczne postępowania o udzielenie zamówienia

Zakres funkcjonalny

 • Możliwość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do i powyżej 30.000 Euro
 • Twoje ogłoszenie na BZP/ lub TED będzie widoczne na platformie zamawiacz.pl
 • Każde postępowanie – osobna teczka a w niej: ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami, pytania i odpowiedzi do SIWZ, informacja z otwarcia ofert, wyjaśnienia treści ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, umowa, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Możliwość korzystania z gotowych wzorów dokumentów lub poprzednich podobnych postępowania zapisanych jako szkic
 • Zamawiacz.pl połączy się z modułami: Monitorowania i Analiz, Centralnych Repozytorium Danych, Przyjmowania i Zabezpieczania zaszyfrowanych ofert, prowadzonymi w ramach przygotowanego projektu MC i UZP

Korzyści

 • Współdziałanie platformy zamawiacz.pl z platformą MC i UZP zapewni całościowe spełnienie wymagań stawianych przez ustawę Pzp
 • Zamawiający udostępni wykonawcy narzędzie niedyskryminujące, ogólnie dostępne, interoperacyjne oraz transparentne
 • Koszt wykupionego pakietu jest niewspółmiernie niższy niż nakłady poniesione na zbudowanie własnej platformy,
 • Zamawiacz.pl – elektroniczne zamówienia publiczne to oszczędność czasu i możliwość analizy wszystkiego co zostało wytworzone. Narzędzie daje możliwość przeprowadzania kontroli zewnętrznej i wewnętrznej
 • Platforma zamawiacz.pl archiwizuje dane z przeprowadzonych elektronicznych postępowań zgodnie z przepisami rozporządzenia
 • Elektroniczne postępowania o udzielnie zamówienia publicznego są bezpieczne w chmurze GaMP Data Center

Aukcje i licytacje

Zakres funkcjonalny

 • Możliwość przeprowadzania aukcji i licytacji elektronicznych dla postępowań do 30.000 Euro
 • Dla postępowań pow. 30.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem aukcje elektroniczną przeprowadza się po dokonaniu oceny ofert
 • Możliwość przeprowadzania aukcji elektronicznych dla umów ramowych
 • Możliwość przeprowadzania aukcji elektronicznych jednoetapowych lub wieloetapowych
 • Wykorzystanie formularza elektronicznego do przeprowadzania licytacji elektronicznej
 • Podczas licytacji elektronicznej wnioski, oświadczeni i inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

Korzyści

 • Zapewnienie transparentności przeprowadzania aukcji i licytacji elektronicznych
 • Czytelność i przyjazność udostępnionych narzędzi
 • Wysokie oszczędności dla zamawiających w wyniku postępowań aukcyjnych i licytacyjnych
 • Kontrola przez system elektronicznych zamówień publicznych prawidłowości przeprowadzanych procesów
 • Automatyzacja klasyfikacji składanych elektronicznie ofert
 • Elektroniczne zamówienia publiczne wytwarzają pełną dokumentacja z przeprowadzanych procesów
 • Przystępujący wykonawcy z wyprzedzeniem otrzymają informacje o parametrach wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfiki technicznych w zakresie połączeń

Elektroniczna komunikacja

Zakres funkcjonalny

 • Możliwość przekazywania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Możliwość opatrywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Identyfikacja podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z ustaleniem dokładnego czasu i daty odbioru
 • Ochrona przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczonych terminów

Korzyści

 • Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniach
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do informacji
 • Elektroniczne zamówienia publiczne na naszej platformie wykorzystują bezpieczne szyfrowane połączenia
 • Integralność i autentyczność przekazywanych informacji
 • Usprawnienie kontroli nad poprawnością przeprowadzonego postępowania elektronicznego

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626