Przykładowa lista zamawiających,
do których kierujemy naszą ofertę

Administracja
publiczna

Administracja państwowa

 • Prezydent RP
 • Sejm
 • Senat
 • Rada Ministrów
 • Prezes Rady Ministrów
 • ministrowie kierujący poszczególnymi resortami
 • kierownicy urzędów centralnych
 • agencje i urzędy administracji państwowej
 • wojewodowie
 • organy rządowej administracji terenowej
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Trybunał Stanu
 • Sąd Najwyższy
 • sądy powszechne
 • sądy administracyjne
 • sądy wojskowe
 • prokuratury,
 • jednostki policji
 • jednostki wojskowe
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Urawowych
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • państwowe fundusze celowe
 • ZUS
 • KRUS
 • NFZ
 • Lasy Państwowe

Jednostki Samorządu terytorialnego

 • gminy
 • powiaty
 • województwa
 • związki międzygminne
 • związki powiatów
 • związki powiatowo-gminne
 • jednostki organizacyjne JST
 • samorządowe zakłady budżetowe

Służba
zdrowia

Przykłady zamawiających

 • kliniki publiczne
 • samodzielne publiczne zakłady opieki
 • instytuty i zakłady opieki zdrowotnej
 • jednostki budżetowe wykonujące działalność leczniczą
 • państwowe agencje ochrony zdrowia
 • sanatoria publiczne
 • uzdrowiska publiczne

Zakres podmiotowy

 • Dokładny zakres podmiotowy, określający kto stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych jest zawarty w art. 3 tej ustawy

Podmioty
komunalne

Przykłady zamawiających

 • podmioty sektora energetyki, ciepłownictwa i gospodarki wodnej
 • podmioty gospodarki odpadami
 • zakłady komunalne
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • zarządy dróg wojewódzkich i powiatowych

Zakłady budżetowe

JST i ich związki w celu wykonywania zadań własnych mogą tworzyć samorządowe zakłady budżetowe w zakresie:

 • gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni i zadrzewień
 • kultury fizycznej i sportu
 • pomocy społecznej , zawodowej oraz rehabilitacji
 • cmentarzy

Uczelnie
i instytucje kultury

Przykłady zamawiających

 • uczelnie publiczne
 • Państwowa Akademia Nauk i jej jednostki
 • opery
 • operetki
 • filharmonie
 • orkiestry
 • kina
 • muzea
 • biblioteki
 • domy kultury
 • ogniska artystyczne
 • galerie sztuki
 • ośrodki badań i dokumentacji

Inne państwowe lub samorządowe jednostki

 • państwowe instytucja filmowe
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626