Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf 2018_0200 387 KB 30
pdf 2018_0198 344 KB 6
pdf 2018_0197 353 KB 5
pdf 2018_0196 450 KB 6
pdf 2018_0194 185 KB 5
pdf 2018_0192 133 KB 6
pdf 2018_0191 141 KB 5
pdf 2018_0190 174 KB 5
pdf 2018_0189 132 KB 5
pdf 2018_0188_0201 206 KB 6
pdf 2018_0187 217 KB 5
pdf 2018_0185 377 KB 5
pdf 2018_0184 178 KB 5
pdf 2018_0183 409 KB 4
pdf 2018_0182 280 KB 4
pdf 2018_0180 349 KB 4
pdf 2018_0179 204 KB 5
pdf 2018_0178 256 KB 4
pdf 2018_0177 276 KB 3
pdf 2018_0176 275 KB 5
pdf 2018_0175 139 KB 4
pdf 2018_0174 182 KB 4
pdf 2018_0172 149 KB 4
pdf 2018_0171vs 413 KB 4
pdf 2018_0169 250 KB 5
pdf 2018_0168 243 KB 3
pdf 2018_0167 287 KB 4
pdf 2018_0166 393 KB 4
pdf 2018_0165 272 KB 5
pdf 2018_0164 178 KB 5
pdf 2018_0163 255 KB 4
pdf 2018_0162 195 KB 4
pdf 2018_0156_0157_0158_0159_0160_0161 621 KB 4
pdf 2018_0155 366 KB 4
pdf 2018_0154 344 KB 5
pdf 2018_0153 203 KB 5
pdf 2018_0152 444 KB 4
pdf 2018_0151 210 KB 5
pdf 2018_0150 132 KB 4
pdf 2018_0149 144 KB 4
pdf 2018_0148 271 KB 3
pdf 2018_0147 134 KB 5
pdf 2018_0146 214 KB 5
pdf 2018_0145_0173 239 KB 5
pdf 2018_0144 267 KB 3
pdf 2018_0142 394 KB 4
pdf 2018_0141 216 KB 4
pdf 2018_0140 132 KB 4
pdf 2018_0139 229 KB 4
pdf 2018_0138 321 KB 4
pdf 2018_0137 251 KB 4
pdf 2018_0134 214 KB 4
pdf 2018_0132 272 KB 4
pdf 2018_0131 351 KB 5
pdf 2018_0129 332 KB 5
pdf 2018_0128 387 KB 5
pdf 2018_0127 329 KB 4
pdf 2018_0126 313 KB 4
pdf 2018_0125 248 KB 4
pdf 2018_0124 133 KB 4
pdf 2018_0123 278 KB 4
pdf 2018_0122 247 KB 4
pdf 2018_0121 176 KB 4
pdf 2018_0120_0133_0135 Ocena ofert następuje odrębnie dla każdej z części postępowania.
378 KB 5
pdf 2018_0119 Sposób poprawienia musi być oczywisty - nie budzący obiektywnie wątpliwości.
314 KB 6
pdf 2018_0117 Postanowienie
178 KB 5
pdf 2018_0115 Z treści przepisu art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp nie wynika bowiem obowiązek wezwania do złożenia wyjaśnień w każdym przypadku, w którym cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
247 KB 6
pdf 2018_0114 W aktualnym stanie prawnym nie ma zobowiązania do przedstawiania dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia z datą sprzed składania ofert lub nawet z datą po składaniu ofert ale z wprost określonym stanem faktycznym dotyczącym daty składania ofert.
250 KB 5
pdf 2018_0113_0116 Do wprowadzenia w błąd konieczne jest posłużenie się nieprawdziwą informacją.
391 KB 6
pdf 2018_0112 Odwołujący z prawidłowo ustalonych okoliczności faktycznych wyciąga nieodpowiednie wnioski w oparciu o wybiórczo potraktowane przepisy Kodeksu cywilnego.
257 KB 6
pdf 2018_0111 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest nie tylko podać punktację przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert ale także podać uzasadnienie faktyczne i prawne.
288 KB 5
pdf 2018_0109 W przypadku zamówień obronnych obowiązujący obecnie stan prawny odpowiada zatem zasadom, jakie obowiązywały w odniesieniu do wszystkich zamówień przed nowelizacją z 2016 r.
319 KB 5
pdf 2018_0108 Wątpliwości Zamawiającego co do interpretacji postanowień SIWZ same w sobie nie mogą być podstawą do unieważnienia postępowania.
206 KB 5
pdf 2018_0107 Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego.
473 KB 6
pdf 2018_0106 Zamawiający winien ponownie wezwać przystępujących do złożenia wyjaśnień w kwestii zaoferowanej ceny.
381 KB 5
pdf 2018_0105 Postanowienie
180 KB 6
pdf 2018_0104 Przepisy ustawy Pzp nie ograniczają wykonawców co do środków dowodowych, które mają oni składać w celu wykazania prawidłowości i rzetelności kalkulacji ceny oferty czy też kosztu.
335 KB 6
pdf 2018_0103 Przepis ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być interpretowany poprzez pryzmat kluczowej zasady, czyli uczciwej konkurencji.
275 KB 6
pdf 2018_0102 Postanowienie
140 KB 6
pdf 2018_0099 Postanowienie
133 KB 5
pdf 2018_0098 Podwykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia.
331 KB 5
pdf 2018_0097 Udokumentować w języku polskim można również rozumieć jako stwierdzić coś na podstawie dokumentów.
398 KB 6
pdf 2018_0096 Zamawiający nie mógł wykraczać poza reguły oceny ustalone w tym postępowaniu, przyjmując odmienne znaczenie.
253 KB 5
pdf 2018_0095 Izba doszła do wniosku, że Odwołujący podając prawidłowo ceny brutto w formularzu, nie popełnił błędu w obliczeniu ceny, lecz popełnił omyłkę.
253 KB 5
pdf 2018_0094 Pominięcie oznaczenia „w restrukturyzacji” stanowi opuszczenie wyrazu wynikające z wady procesu myślowo-redakcyjnego.
283 KB 6
pdf 2018_0093 To sam zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki.
263 KB 5
pdf 2018_0092 Postanowienie
130 KB 5
pdf 2018_0091 Zastosowane kryterium „cena 100%” rozumianej jako wycena kosztu jednego punktu funkcyjnego jest kryterium najbardziej obiektywnym i nie zaburzającym zasad uczciwej konkurencji.
495 KB 5
pdf 2018_0090 Art. 8 ust. 3 Pzp nie wymaga od wykonawcy udowodnienia, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a jedynie wykazanie tego.
250 KB 5
pdf 2018_0088 Postanowienie
188 KB 5
pdf 2018_0087 Postanowienie
130 KB 5
pdf 2018_0086 Postanowienie
162 KB 5
pdf 2018_0085 Postanowienie
137 KB 5
pdf 2018_0084 Postanowienie
172 KB 5
pdf 2018_0083 Żądana kwota ubezpieczenia istotnie ogranicza konkurencję.
567 KB 5
pdf 2018_0082 Wyłącznie podmiot, który samodzielnie realizował przedmiotowy zakres zamówienia, w charakterze wykonawcy, uczestnika konsorcjum, podmiotu udostępniającego zasób, podwykonawcy - ma odpowiednie doświadczenie, aby podejmować się danych robót w kolejno zaciąganych zobowiązaniach realizacji zamówień publicznych, w sposób gwarantujący należyte wywiązanie się z umowy.
501 KB 6
pdf 2018_0081 Postanowienie
178 KB 5
pdf 2018_0079 Postanowienie
175 KB 6
pdf 2018_0078 Postanowienie
136 KB 5
pdf 2018_0077 Postanowienie
130 KB 6
pdf 2018_0076 Art. 186 ust. 3 pzp w żaden sposób nie zabezpiecza wykonawcy przed wykonaniem przez zamawiającego czynności niezgodnie z żądaniem uznanego poprzednio odwołania utrzymania.
304 KB 5
pdf 2018_0075 Rozbieżność między ceną liczbowo podaną a słownie należy traktować jako błąd/pomyłkę pisarską w ofercie.
270 KB 5
pdf 2018_0074 Okolicznością przemawiającą za uwzględnieniem zarzutów zawartych w odwołaniu było m.in. zastosowanie przez Zamawiającego procedury odwróconej.
322 KB 6
pdf 2018_0073 Postanowienie
180 KB 5
pdf 2018_0072 Tak sformułowany zarzut zmierza do obejścia prawa poprzez nieuprawnioną próbę doprowadzenia w sposób pośredni do przywrócenia zawitego terminu na wniesienie odwołania.
278 KB 5
pdf 2018_0071 Postanowienie
251 KB 6
pdf 2018_0070 Nienależyte wykonanie umowy oznacza wykonanie jej w sposób odbiegający od treści umowy.
214 KB 5
pdf 2018_0069_0089 3 - dniowy termin na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.
304 KB 5
pdf 2018_0068 Informacje o przyjętej strategii konstruowania oferty i metodzie realizacji zamówienia, szacowanej marży, know-how wykonawcy, kosztach dostawy elementów przedmiotu zamówienia oraz wysokości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych rabatów mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.
321 KB 6
pdf 2018_0067 Koszty delegacji nie wchodzą w rachubę, bowiem świadczenie usługi wsparcia technicznego będzie wykonywane zdalnie.
262 KB 5
pdf 2018_0066 Katalog przesłanek unieważnienia postępowania jest zamknięty i nie może być traktowany rozszerzająco.
266 KB 6
pdf 2018_0065 Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert, natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają być aktualne na dzień ich złożenia.
267 KB 5
pdf 2018_0064 Dostarczanie przez wykonawcę nowych kluczy licencyjnych do zestawu testowego będącego próbką ocenianą w ramach kryterium jakościowego, po upływie terminu składania ofert, byłoby niczym innym jak niedozwolonym uzupełnieniem treści oferty.
233 KB 5
pdf 2018_0063 Na podstawie pozostałych dokumentów Zamawiający mógł stwierdzić, że Odwołujący wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
351 KB 6
pdf 2018_0060 Postanowienie
132 KB 5
pdf 2018_0059 Okres czasu jaki upłynął do momentu wszczęcia niniejszego postępowania, jak i towarzyszący postęp technologiczny, prowadzi do wniosku o niecelowości porównywania cen ofert z wartością szacunkową znacznie przeszacowaną.
439 KB 6
pdf 2018_0058 Nie sposób zdefiniować w dokumentacji postępowania każdego użytego w niej określenia.
364 KB 5
pdf 2018_0057 Postanowienie
168 KB 6
pdf 2018_0056 Postanowienie
187 KB 5
pdf 2018_0055 Wprowadzenie kogoś w błąd za pomocą prawdziwych, niezmanipulowanych, niezafałszowanych informacji jest mało prawdopodobne, jeśli nie niemożliwe.
288 KB 5
pdf 2018_0054 Wezwanie powinno być skierowane do pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a nie do jednego z wykonawców.
323 KB 5
pdf 2018_0050_0051_0052_0053 Postanowienie
205 KB 5
pdf 2018_0049 Zaoferowanie nieistniejącego oprogramowania.
296 KB 6
pdf 2018_0048 Postanowienie
167 KB 6
pdf 2018_0047 Swobody umów na gruncie zamówień publicznych doznaje trojakiego ograniczenia.
390 KB 5
pdf 2018_0046 Postanowienie
183 KB 5
pdf 2018_0045 Rozmowa jako podkryterium w celu weryfikacji oświadczeń oraz informacji już zawartych w ofercie.
281 KB 5
pdf 2018_0044 Moment zakończenia postępowania  - dwie linie orzecznicze. 
229 KB 5
pdf 2018_0041 Postanowienie
133 KB 5
pdf 2018_0040 Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń lub rozwiązań, a następnie złożenie ich wraz z wyjaśnieniami, stanowi niedopuszczalne uzupełnienie lub zmianę treści oferty. 
258 KB 6
pdf 2018_0038 Postanowienie
129 KB 6
pdf 2018_0037 Postanowienie
152 KB 6
pdf 2018_0036 Postanowienie
214 KB 6
pdf 2018_0035 Postanowienie
210 KB 6
pdf 2018_0034 Informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane Zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego , a nie w toku postępowania odwoławczego przed KIO.
388 KB 6
pdf 2018_0033 Naruszenie art. 26 ust. 4 Pzp polegające na zaniechaniu czynności wyjaśnienia dokumentów składanych na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia i przedwczesne ustalenie, że przystępujący wykazał spełnienie tego warunku, może mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
364 KB 6
pdf 2018_0032 Postanowienie
141 KB 6
pdf 2018_0031 Nie jest tak, że Zamawiający w każdym przypadku ma otrzymać dokładnie to co wskazuje wykonawca.
200 KB 6
pdf 2018_0030 Postanowienie
174 KB 6
pdf 2018_0029  Szeroko zdefiniowany obowiązek wzywania wykonawców do uzupełniania dokumentów i oświadczeń wymaga ustalenia, kiedy zamawiający jest z tego obowiązku zwolniony.
290 KB 6
pdf 2018_0028 Postanowienie
180 KB 6
pdf 2018_0027 Postanowienie
131 KB 7
pdf 2018_0026  Niemierzalność ofert w kryterium i arbitralna ocena przez zamawiającego.
447 KB 6
pdf 2018_0025 Postanowienie
145 KB 6
pdf 2018_0023 Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów.
289 KB 6
pdf 2018_0022 Postanowienie
185 KB 7
pdf 2018_0021 W ramach pojęcia wyboru najkorzystniejszej oferty, powinno się uwzględnić także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego.
184 KB 6
pdf 2018_0020 Postanowienie
210 KB 6
pdf 2018_0019 Postanowienie
373 KB 7
pdf 2018_0018  Niezgodność treści oferty z s.i.w.z. musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny.
269 KB 7
pdf 2018_0017 Z samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, że cena jest rażąco niska.
486 KB 7
pdf 2018_0015 Postanowienie
137 KB 6
pdf 2018_0013 Jeżeli wyjaśnienia składane w trybie art. 90 ust. 1 są ogólnikowe i lakoniczne – wówczas przyjmuje się, że w ogóle nie zostały złożone.
265 KB 6
pdf 2018_0012 Zamawiający powinien dążyć do stanu, w którym wystarczającą metodą wykładni będzie ta o charakterze gramatycznym.
212 KB 5
pdf 2018_0011 Rażąco niska cena.
302 KB 6
pdf 2018_0010 Postanowienie
174 KB 7
pdf 2018_0009 Skuteczne zobowiązanie zamawiającego do nie ujawniania danych informacji wymaga nie tylko zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane, ale także jednoczesnego wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
380 KB 7
pdf 2018_0007 Zakres niezbędnych dokumentów, jakie zamawiający może żądać w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
258 KB 6
pdf 2018_0004_0005 Postanowienie
191 KB 8
pdf 2018_0003 SIWZ nie musi zawierać sankcji za naruszenie postanowień specyfikacji.
305 KB 7
pdf 2018_0002 Informacja przedkładania na potwierdzenie zdolności kredytowej nie może podlegać daleko idącej nadinterpretacji.
373 KB 7
pdf 2018_0001 Postanowienie
138 KB 6

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626