ZAŁOŻENIA
Platformy Rządowej
MC i UZP

Projekt Rządowy MC i UZP E-Zamówienia zakłada:

 • Platforma e-Zamówienia obejmować będzie: Centralne Repozytorium danych, moduł Monitorowania i Analiz, moduł Aukcji i Licytacji, eSender oraz Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert
 • Zamawiający i wykonawcy będą mogli realizować proces udzielania zamówień publicznych na dowolnym portalu, własnym, udostępnionym przez inny podmiot lub komercyjny. Planowane rozwiązanie łączy rozwiązanie scentralizowane z jednoczesnym udziałem wielu portali komercyjnych lub własnych zamawiających, czyniąc rozwiązanie spójnym i komplementarnym
 • Proces udzielania zamówienia publicznego realizowany jest poprzez usługi oferowane przez komercyjne portale lub portale poszczególnych zamawiających
 • Portale te wspierać będą poszczególne etapy procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od momentu przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu (lub wstępnego ogłoszenia o zamówieniu) do podpisania umowy z wyłonionym oferentem i publikacji ogłoszenia o udzielonym zamówieniu lub ogłoszenia o zmianie umowy
 • W trakcie kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Repozytorium z portali przekazywane będą metadane, dane ustrukturyzowane powstające w procesie zamówień publicznych niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania
 • Przeprowadzenie kompletnego postępowania poprzez centralną Platformę nie będzie możliwe ponieważ nie udostępnia ona wszystkich usług / procesów przewidzianych w Prawie zamówień publicznych. I tak np. Platforma nie będzie obsługiwała komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w zakresie wyjaśnień, zapytań do SIWZ oraz treści ofert. Ponadto Platforma centralna nie będzie zapewniała wsparcia procesu tworzenia i monitorowania Planu Zamówień Publicznych
 • Wykonawcy będą mogli złożyć ofertę poprzez dowolny portal tj. własny, innego zamawiającego czy komercyjny. Wszystkie te portale będą musiały przejść proces weryfikacji by zapewnić bezproblemową wymianę danych z Platforma e-Zamówienia
zamawiacz_infografika

STATUS
realizacji Projektu
MC i UZP

lw2016

Aktualny status projektu rządowego MC i UZP:

 • Fiszka projektowa została zatwierdzona przez KRMC
 • Projekt spełnił kryteria oceny określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 i otrzymał dofinansowanie
 • W przygotowaniu dokumentacja do podpisania z CPPC Porozumienie o dofinansowanie
 • W przygotowaniu jest uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dot. budowy platformy do e-Zamówień
 • Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy Platformy e-Zamówienia
 • 4 grudnia 2017 r. upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

WYDARZENIA
związane z Projektem
MC i UZP

Najważniejsze wydarzenia realizacji projektu rządowego MC i UZP:

 • 31.03.2017 – Złożenie do CPPC Wniosku o Dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)
 • 27.04.2017 – CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia spełnia kryteria oceny formalnej, w związku z czym przedmiotowy wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej I stopnia
 • 22.05.2017 – Przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych spotkali się w Ministerstwie Cyfryzacji z samorządowcami. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały założenia projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” i omówione zostały plany elektronizacji procesów zamówień publicznych, a także plany udostępnienia centralnej platformy  do obsługi e-zamówień
 • 31.05.2017 – CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia spełnia kryteria oceny merytorycznej I-go stopnia. Obecnie wniosek został skierowany do oceny merytorycznej II-go stopnia
 • 27.06.2017 – CPPC przekazało informację, że wniosek dla projektu e-zamówienia w wyniku oceny merytorycznej spełnił kryteria merytoryczne II stopnia, w związku z czym przedmiotowy projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceniającej i tym samym  otrzymał dofinansowanie. W konkursie ocenianych było 7 projektów, z czego do dofinansowania zakwalifikowały się jedynie 2 projekty
 • 11.08.2017 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”
 • 4 grudnia br. upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.
logo_mc
cppc_logo3
baner-uzp

DOKUMENTY
Projektu Rządowego
MC i UZP

logo_mc

Zapoznaj się z projektem rządowym MC i UZP

Zobacz dokumenty na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-zamowienia-elektroniczne-zamowienia-publiczne

INFORMACJA
Ministerstwa Rozwoju
z 8 grudnia 2017 r.

mroz

Źródło danych:
– Ministerstwo Rozwoju www.mr.gov.pl,
– Ministerstwo Cyfryzacji www.mc.gov.pl,
– Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl.

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626