REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU ZAMAWIACZ.PL 

1
Preambuła

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z Portalu Zamawiacz.pl” dalej zwany „Regulaminem”, stworzony został na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych lub instytucjonalnych dalej zwanymi „Użytkownik” z Portalu internetowego Zamawiacz.pl dalej zwanego „Portalem” prowadzonego i administrowanego przez GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Alei Konstytucji 3 Maja 8, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000186894 (akta rejestrowe Sąd Rejonowy w Zielonej Górze) zwanym dalej GaMP.

2
Zasady korzystania z Portalu
 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Portalu równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostępu do Internetu oraz przeglądarki WWW.
 4. Dostęp do części zasobów Portalu wymaga autoryzacji lub może być w inny sposób ograniczony. Dostępu do tej części Portalu może być uregulowany odrębnie w odpowiednich regulaminach lub umowach GaMP. W pozostałym zakresie korzystanie z Portalu nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek innych warunków niż wskazane niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu wyłącznie na własny użytek i w granicach określonych odpowiednimi przepisami prawa.
 6. Całość Portalu, w tym w szczególności zawarte w nim treści, materiały, zdjęcia, materiały video, jego struktura, projekt graficzny, loga, nazwy stanowią własność GaMP i podlegają ochronie prawnej,
  w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej „Ustawa”). Zabronione jest w szczególności usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. wynikające z wykorzystywania w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów Ustawy), kopiowanie i rozpowszechnianie, treści zawartych w Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody GaMP.

 3
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. W Portalu mogą znajdować się odesłania („linki”) do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. GaMP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych.
 2. GaMP nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych powstałe w związku z korzystaniem z Portalu. Jednocześnie GaMP zapewnia, że dokłada najwyższej staranności w procesie tworzenia i obsługi Portalu, podejmując wszystkie niezbędne i uzasadnione działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń dotyczących korzystania z Portalu.
 3. GaMP nie odpowiada za niedostępność lub wadliwe działanie Portalu, w szczególności za problemy zaistniałe w związku z awarią sieci teleinformatycznych, a także za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 4. GaMP jest uprawniony do czasowego wyłączania usługi Portalu, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa).
 5. GaMP jest uprawniony do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Portalu bez uprzedniego powiadomienia jego Użytkowników i bez podania przyczyny.
 6. GaMP jest uprawniony do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo też podejmuje działania mogące zakłócić korzystanie z usługi Portalu przez innych Użytkowników.

 4 Inne usługi

 1. Zasady składania zamówień na abonament za pośrednictwem Portalu określa Regulamin Zamawiacz OnLine, dostępny w siedzibie GaMP oraz w autoryzowanej części Portalu.
 2. Na podstawie odrębnego oświadczenia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania przez GaMP materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.).
 3. Na podstawie odrębnego oświadczenia Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi Newslettera. Korzystanie z Newslettera, wymaga od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) GaMP pozyskuje w tym celu od Uczestników nazwy adresów poczty elektronicznej, a Użytkownik udostępnia te dane dobrowolnie.

Dane osobowe i Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jest GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Alei Konstytucji 3 Maja 8.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zapewniania obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzenia kontami Użytkownika zarejestrowanego, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępniania funkcji;
 • kontaktowania się z Użytkownikami zarejestrowanym, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika,
 • przeprowadzaniem badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
 • egzekwowaniem przestrzegania Regulaminu,
 • rozsyłania informacji handlowej do Odbiorców Newslettera.
 1. Administrator danych osobowych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Zamawiającym (oraz danych dodatkowych osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnych działalności.
 3. W ramach przyjętej Polityki prywatności, GaMP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych, prawo do żądania zaniechania ich przetwarzania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem: Dane osobowe.
 6. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Portalu dane osobowe mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 7. Żądanie zaniechania przetwarzania danych, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgoda Użytkownika
  na otrzymywanie materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych lub Newslettera, o której mowa w §4 3, jak również potwierdzenie faktu zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacja, uzyskiwane są poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna lub wypełnienie stosownego formularza, służącego do wyrażenia woli otrzymywania w/w informacji i są dla jej otrzymywania niezbędne.

 6 Informacje zawarte w Portalu

 1. Za pomocą Portalu GaMP przekazuje Użytkownikom informacje o usługach GaMP oraz informacje i materiały pochodzące z Biuletynu Zamówień Publicznych, w szczególności z zakresu tematyki postępowań przetargowych.
 2. GaMP oświadcza, że przy sporządzaniu materiałów i informacji przekazywanych za pośrednictwem Portalu wykorzystuje się informacje pozyskane z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w przesyłanym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.
 3. Przedstawiane komentarze branżowe (FAQ) oraz zawarte w nich opinie stanowią wyłącznie wyraz poglądów GaMP, przy czym GaMP zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, bez konieczności powiadamiania o niej Użytkowników Portalu.
 4. Informacje i dane zawarte w Portalu są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one rekomendacji, doradztwa finansowego, prawnego, porady inwestycyjnej, innej porady, oferty ani oferty publicznej w rozumieniu właściwych przepisów.

7 Polityka cookies

 1. GaMP informuje, że Portal wykorzystuje informacje przechowywane w plikach cookies. Ochrona prywatności Użytkowników Portalu ma dla GaMP strategiczne znaczenie.
 2. Poprzez przeglądanie treści Portalu Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Plików Cookies Portalu. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby informacje przekazywane w plikach cookies były zapisywane na ich urządzeniach, powinni upewnić się, że zostały zastosowane odpowiednie ustawienia przeglądarki WWW.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w Portalu w celu dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal,
 5. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Portalu stosujemy następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu.
 7. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Portalem umieszczonym w GaMP Data Center.
 8. Pliki cookies stosowane w Portalu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 9. GaMP informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

7 Inne postanowienia

 1. GaMP może w każdej chwili zmienić Regulamin.
 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej zamawiacz.pl poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, zapytania i reklamacje dotyczące Portalu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@zamawiacz.pl.
 4. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

Start typing and press Enter to search

Hotline +48 68 4105626